آیین نامه اجرائی شرح وظایف بازرس ( موضوع ماده 23 ق.ن.ص)

آیین نامه اجرائی شرح وظایف بازرس ( موضوع ماده 23 ق.ن.ص)

آیين نامه اجرائي شرح وظائف بازرس

 (موضوع ماده 23 قانون نظام صنفي كشور)

شرح وظايف بازرس

ماده1- بررسي، بازرسي و تهيه گزارش ازعملكرد هيات مديره اتحاديه در حيطه وظايف محوله از جمله:

الف- نحوه صدور، تمديد، تعويض و ابطال پروانه كسب در اتحاديه.

ب- نحوه اجراي ماده(27) قانون نظام صنفي درخصوص اقدام اتحاديه براي جلوگيري از فعاليت واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب.

ج- نحوه اجراي ماده(28) قانون نظام صنفي درخصوص اقدام اتحاديه براي تعطيلي موقت واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب.

د- امور مالي اعم از درآمد، هزينه و بودجه مصوب، وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف و كمك هاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي و ساير موارد.

هـ- تشكيل كميسيون ها، برگزاري دوره‏هاي آموزشي، اجراي مصوبات و بخشنامه‏هاي هيات عالي نظارت و كميسيون نظارت.

و- بررسي نحوه وصول حق عضويت از افراد صنفي توسط اتحاديه.

ز- بررسي نحوه و زمان واريز سهم بيست درصد از مبالغ دريافتي اتحاديه به حساب اتاق اصناف شهرستان و ايران.

الزامات  بازرس

ماده 2- الزامات بازرس درهنگام ايفاي وظايف خود:

الف- بازرس حق دخالت در امور اجرايي اتحاديه را ندارد.

ب- بازرس نمي‏تواند در معاملاتي كه با اتحاديه با به حساب اتحاديه انجام مي‏گيرد بطور مستقيم يا غيرمستقيم ذينفع شود.

ج– بازرس مكلف است در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعضاء هيات مديره در حيطه وظايف آنان، مراتب را به صورت مكتوب به هيات مديره اعلام نمايد و چنانچه هيات مديره ترتيب اثر ندهد به ترتيب ابتدا موضوع را كتباً و محرمانه به اتاق اصناف و سپس به كميسيون نظارت گزارش نمايد.

د- بازرس مجاز به شركت در جلسات هيات مديره بدون داشتن حق راي مي باشد.

هـ– بازرس مكلف است هر سه‏ماه يك‏بار گزارشي از نحوه انجام وظايف محوله هيات مديره (موضوع ماده 1  اين آئين نامه) را به اتاق اصناف ارائه نمايد.

تكاليف اتحاديه

ماده 3- هيات مديره اتحاديه مكلف است، اسناد، مدارك و اطلاعات مورد نياز بازرس را در حدود وظايف اتحاديه در اسرع وقت در اختيار وي قرار دهد.

ماده 4- هيات مديره اتحاديه، حق دخالت در امور مربوط به وظايف و اختيارات بازرس را ندارد و درصورت تخلف بازرس، اتحاديه مي تواند موضوع را كتباً به اتاق اصناف اعلام نمايد تا نسبت به رفع مشكل اقدام شود.

ماده 5- هيات مديره اتحاديه مكلف است، درصورت نياز بازرس به استفاده از نقطه نظرات كارشناس تخصصي، با هماهنگي اتاق اصناف نسبت به تامين كارشناس اقدام نمايد.

تكاليف اتاق اصناف شهرستان و كميسيون نظارت

ماده 6- اتاق اصناف مكلف است، در صورت دريافت گزارش بازرس مبني بر وقوع تخلف يا جرم توسط اعضاء هيات مديره اتحاديه مراتب را بررسي و گزارش آن را بصورت مكتوب و مستند حداكثر ظرف مدت يك هفته به كميسيون نظارت منعكس نمايد.

ماده 7- در صورت استعفاء، فوت، عزل، بيماري، حجر يا محروميت از حقوق اجتماعي بازرس، اتاق اصناف مكلف است با هماهنگي كميسيون نظارت نسبت به جايگزيني بازرس علي‏البدل، اقدام نمايد.

ماده 8- اتاق اصناف مسئول نظارت بر عملكرد بازرس مي باشد و درصورت احراز عدم توانايي وي در انجام وظايف محوله و يا احراز تخلف وي مي­بايست مراتب را بصورت مستند جهت رسيدگي به كميسيون نظارت اعلام نمايد.

تبصره- كميسيون نظارت موظف است درصورتي كه رسيدگي به تخلف در صلاحيت كميسيون باشد مطابق دستورالعمل بند (هـ) ماده 55 قانون نظام صنفي، به آن رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد. در غير اين صورت مراتب را به مراجع ذي­صلاح اعلام نمايد.

ماده 9- اين آئين نامه در اجراي ماده (23) قانون نظام صنفي مصوب 12/6/92 مشتمل بر (9) ماده و يك تبصره تهيه و در جلسه مورخ 20/12/1392 هیات عالی نظارت تاييد و در تاریخ 28/12/1392 توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب قرار گرفت.