ایجاد وحدت رویه اجرایی در اتاق‌های اصناف کشور درخصوص ماده (4) آیین نامه اجرایی ماده (37) مکررق.ن.ص

    پیرو بخشنامه‌ی شماره‌ی 48908/60 مورخ 19/2/1396 درخصوص خدمات غیر موظف اتحادیه‌های صنفی، با توجه به لزوم ایجاد وحدت رویه اجرایی در اتاق‌های اصناف کشور  درخصوص ماده  (4) آیین نامه اجرایی ماده (37) مکرر قانون نظام صنفی در مورد ارایه خدمات غیر موظف اعلام می‌دارد؛منظور از خدمات غیر موظف خدماتی است که اتاق اصناف خارج  از وظایف تصریح شده در ماده (37) قانون نظام صنفی به اتحادیه‌های صنفی و اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی ارایه می‌نماید. مضافاً عناوین خدمات مذکور و میزان وجوه دریافتی بابت آن براساس پیشنهاد اتاق اصناف و تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان تعیین می گردد.