بخشنامه مربوط به مرجع رسیدگی به ماده (24) قانون پیش فروش ساختمان

برابر ماده (24) قانون پیش­فروش ساختمان مصوب 12/10/1389، «مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیشفروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیشفروش نمایند. در غیراین‌صورت برای بار اول تا یک ‌سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند».در راستای اجرای بخشنامه شماره 60232/60 مورخ 9/3/1395 و پاسخ استعلامات به عمل آمده از امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه­های اجرایی معاونت حقوقی ریاست محترم جمهور، اعمال تنبیهات مقرر در این قانون، بنابر ترتیبات مقرر در ماده (72) قانون نظام صنفی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی میباشد.