بخشنامه نحوه درج مصوبات کمیسیون های نظارت در سامانه

بخشنامه نحوه درج مصوبات کمیسیون های نظارت در سامانه

به منظور سرعت و دقت بیشتر در تطبیق کمیسیون های نظارت با قوانین و مقررات  نظام صنفی در سامانه مدیریت اطلاعات سازمان های صنفی کشور (iranianasnaf.ir) موارد ذیل توسط روسای کمیسیون های نظارت  شهرستانهان ها رعایت و  اجرا گردد:

1-تصمیمات در حدود وظایف و اختیارات موضوع ماده(49)قانون نظام صنفی اتخاذ و استناد قانونی هر مصوبه در متن آن تصریح گردد.

2-برابر بند(الف)ماده (5)دستورالعمل بند(ه)ماده55 قانون موصوف، مصوبات کمیسیون نظارت در موعد مقرر (ظرف مدت یک هفته پس از تصویب)ثبت گردد.

3-مصوبات بصورت کامل همراه با جزئیات ،ثبت شده و تمامی مدارک و مستندات اشاره شده  در مصوبه پیوست گردد.لیکن تاز مان برقراری امکان فنی فوق در سامانه ،موضوع مستندات در متن مصوبه اشاره شود.4-تمامی مصوبات یک صورتجلسه با یک کد ،ثبت سیستم گردد.