حذف بند (3) گروه (11) ماده (5) آیین نامه اجرایی تبصره ماده (13) قانون نظام صنفی

با توجه به دادنامه ی شماره ی 199 مورخ 4/3/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری  مبنی بر مستثنی شدن ساخت عینک طبی از شمول قانون نظام صنفی، لذا کلمه”ساخت”و حرف ( و) از  بند (3) گروه (11) ماده (5) آیین نامه مشاغل تخصصی و فنی (موضوع تبصره ماده 13 قانون نظام صنفی) حذف می گردد.