شرایط تمدید

  • ارائه تقاضا نامه تمدید پروانه کسب
  • ارائه پروانه کسب قبلی
  • گزارش بازرسی مبنی بر فعالیت واحد صنفی