ضوابط خاص داخلی اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای

مطابق ماده ۸۶ قانون نظام صنفی و در اجرای تبصره ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب ضوابط خاص داخلی برای صدور پروانه کسب فروشگاه های زنجیره ای به شرح زیر تعیین می گردد.

در ماده ۲ این آیین نامه عناوین رسته های صنفی در اتحادیه کشوری صنف فروشگاه های بزرگ زنجیره ای به دو گروه الف) کالا و خدمات همگن و ب) انواع کالا و خدمات تقسیم بندی شده است.

ماده3-حداقل مساحت لازم برای راه اندازی هر شعبه:

الف- فروشگاه بزرگ نوع (1):

با فضای ناخالص شش هزار(۶۰۰۰) مترمربع و فضای فروش بالغ بر سه هزار و ششصد (۳۶۰۰)مترمربع

ب-فروشگاه بزرگ نوع (2):

با فضای ناخالص چهار هزار (۴۰۰۰) مترمربع و فضای فروش بالغ بر دو هزار و چهارصد (۲۴۰۰)مترمربع

ج-فروشگاه بزرگ نوع (3):

با فضای ناخالص هفتصد (۷۰۰) مترمربع و فضای فروش بالغ بر سیصد و پنجاه (۳۵۰) مترمربع

د-فروشگاه بزرگ نوع (4):

با فضای ناخالص چهارصد (۴۰۰) مترمربع و فضای فروش بالغ بر دویست (۲۰۰) مترمربع

فروشگاه های زنجیره ای برای اعطای قرارداد نمایندگی (فرانچایز ) به واحدهای صنفی از قاعده فوق مستثنی هستند.

تبصره ۱: واحدهای صنفی رسته کالا و خدمات همگن ( موضوع بند الف ماده ۲ ) حداقل باید در دو شهرستان شعبه داشته باشند. فروشگاه های با متراژ (۷۰۰) متر و بیشتر از این قاعده مستثنی می باشند.

تبصره ۲: واحدهای تولیدی برای عرضه محصولات تولیدی خود از متراژ تعیین شده مستثنی می باشند.

ماده ۴ – دارا بودن شرایط زیر برای فروشگاه های زنجیره ای الزامی است:

۱-تامین تجهیزات مناسب ایمنی و اطفای حریق برابر ضوابط آتش نشانی شهرستان محل احداث و نصب علائم راهنما

۲-سردخانه مناسب مستقل از فضای فروش برای شعب بندهای الف و ب

۳-نمازخانه و سرویس بهداشتی مناسب برای شعب بندهای الف و ب

۴-بارانداز و انبار برای شعب بندهای الف و ب

۵-پارکینگ برای شعب بندهای الف و ب

۶-مدیریت واحد و نظام مالی متمرکز

۷-تجهیز به صندوق مکانیزه فروش

۸-واحد رسیدگی به شکایات و سوالات مشتریان

۹-تجهیز به دوربین مدار بسته

ماده ۵ -این فروشگاه ها مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور بالاخص قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند تولید، توزیع و فروش کالاها و ارائه خدمات را رعایت نموده و از انجام اقدام ضدرقابتی پرهیز نمایند.

ماده6- ضوابط خاص در شش ماده و دو تبصره تعیین و در تاریخ ۱/۰۲/۹۶ به تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت رسید و از تاریخ ابلاغ ، اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای برای صدور پروانه کسب ملزم به رعایت مفاد آن می باشد.