مدارک لازم جهت تمدید پروانه کسب

  • ارائه برگ تقاضای تمدید پروانه کسب
  • عکس جدید ۴*۳ رنگی – ۳ قطعه
  • ارائه پروانه کسب قبلی
  • حق عضویت معوقه
  • پرداخت وجوهات تمدید
  • کد پستی تایید شده از اداره پست منطقه
  • ارائه آخرین فیش مالیات مشاغل
  • شرکت در کلاس آموزشی پیش نیاز صدور پروانه کسب