مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز

مدارک لازم جهت صدور پروانه کسب متقاضی

اصل و کپی سند مالکیت از کلیه صفحات (سند . بنچاق . خلاصه معامله)

اصل و کپی اجاره نامه رسمی ( ارائه صلح حقوق) یا مبایعه نامه یا اجاره نامه عادی

گواهی تاییدیه به کدپستی ۱۰ رقمی از اداره پست منطقه ای

اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه

اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافی (پشت و رو)متولدین ۱۳۳۶ به بعد

اصل و کپی مدرک تحصیلی

اصل و کپی کارت ملی

عکس جدید ۴*۳ رنگی – ۶ قطعه

هرگونه مدرک دال بر تشکیل پرونده مالیات مشاغل در دارایی

در صورت داشتن پروانه کسب از سایر صنوف ارائه کپی پروانه کسب قبلی

در صورت ذکر شغل غیر از تقاضا و یا تغییر شغل رضایت محضری مالک در این خصوص الزامی می باشد.

آن دسته از متقاضیانی که با سازمان ها و ارگان های دولتی قرارداد اجاره نامه تنظیم نموده اند ذکر پلاک ثبتی و نوع شغل باید مشخص باشد.

شرکت در کلاس آموزشی پیش نیاز صدور پروانه کسب

شرکت در کلاس آموزش فنی و آزمون فنی

مدارک مباشر

اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه

اصل و کپی کارت ملی

اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافی (پشت و رو)

اصل و کپی مدرک تحصیلی

عکس جدید ۴*۳ رنگی – ۵قطعه

در صورت داشتن مدرک فنی و حرفه ای شرکت در کلاس ها و آزمون فنی الزامی نمی باشد.

مدارک شریک یا شرکاء

اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه

اصل و کپی کارت ملی

اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافی (پشت و رو)

تکمیل فرم رضایت محضری شریک یا شرکاء

مدارک وراث

گواهی فوت

گواهی حصر وراثت

تکمیل فرم رضایت محضری وراث

کپی تمام صفحات شناسنامه وراث

مدارک جهت صدور پروانه کسب شرکت ها

اصل و کپی اساسنامه شرکت

کپی اخرین تغییرات شرکت‌ها

اصل و کپی روزنامه رسمی

کپی گواهی مرکز اصناف و بازرگانی (در صورت داشتن گواهی)